मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पछि राज गद्दी सहज तरीकाले त्याग गर्ने राजा केवल ज्ञानेन्द्र शाह हुन-महेश सिह माल

कुहिएको चामल वितरण गरेको आरोपमा मेयर पक्राउ

304

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पछि राज गद्दी सहज तरीकाले त्याग गर्ने राजा केवल ज्ञानेन्द्र शाह हुन-महेश सिह मालमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पछि राज गद्दी सहज तरीकाले त्याग गर्ने राजा केवल ज्ञानेन्द्र शाह हुन-महेश सिह मालमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पछि राज गद्दी सहज तरीकाले त्याग गर्ने राजा केवल ज्ञानेन्द्र शाह हुन-महेश सिह मालमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पछि राज गद्दी सहज तरीकाले त्याग गर्ने राजा केवल ज्ञानेन्द्र शाह हुन-महेश सिह माल