सरकार बनाउन संख्या पुग्नुपर्‍यो नि : देउवा

687
g]kfnL hghflt ;+:sf/ / ;+:s[lt k':ts ljdf]rg sfo{qmd sf7df8f}F, % j}zfvM >L/fd >]i7åf/f lnlvt g]kfnL hghflt ;+:sf/ / ;+:s[lt k':ts cfOtaf/ sf7df8f}Fdf ljdf]rg sfo{qmddf g]kfnL sfFu|];sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf . ;f] k':ts cfs[lt k|sfzgn] k|sflzt u/]sf] xf] . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरे पनि संख्या नपुगेको बताएका छन् ।

आफ्नै निवासमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

“पार्टीले निर्णय गरेको छ । तर संख्या पुगेकै छैन,” देउवाले भने, “संख्या नपुगेसम्म नयाँ सरकार बनाउन सकिँदैन ।”